Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4470 af27
Reposted fromkotowate kotowate viarurky rurky
Reposted fromFlau Flau viasmoke11 smoke11
4594 3702 500

cosyrainydays:

cosy rainy days 

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viarurky rurky
4839 5a18 500

roseydoux:

The Blue Sky Maiden (1967)

Reposted frombitner bitner vialetha0 letha0
1756 f16c
Reposted fromarmiin armiin vialetha0 letha0
1978 5e1b
Reposted fromitslikerufus itslikerufus vialetha0 letha0
5532 67f2 500
Reposted fromamatore amatore vialetha0 letha0
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vialetha0 letha0
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg vialetha0 letha0
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento vialetha0 letha0
0505 f14e 500
Reposted frommyrla myrla vianezavisan nezavisan
8977 c6b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialetha0 letha0
7376 e3db
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore vialetha0 letha0
1483 656c
Reposted from0 0 vianezavisan nezavisan
yuuztattooer*
Reposted fromsadnessdove sadnessdove vianezavisan nezavisan
3503 a385
Reposted fromLittleJack LittleJack viasowaaa sowaaa
1899 8bb8 500
Reposted fromamatore amatore vianezavisan nezavisan
9337 ed93
Reposted fromzi zi vianezavisan nezavisan
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— istotnie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl